’Yol Harcamalarına Katılım Payı’’ Anayasa’ya aykırı

YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYININ KALDIRILMASI

İÇİN CHP’DEN KANUN TEKLİFİ

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili Şenal

Sarıhan, vatandaşın kanayan yarası olan ve belediyelerin yapmakla yükümlü

oldukları yolun parasını vatandaştan alan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verdi.

Şenal Sarıhan, verdiği kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada: ‘’Ekonomik ve

sosyal alanlarda bireylere sosyal güvenlik ve adalet sağlayıcı politikalar üreten,

yurttaşlar arasında var olan kalıcı veya duruma bağlı sosyoekonomik, eğitsel ve

kültürel eşitsizlikleri ve fiziksel engelleri ortadan kaldırmayı amaç edinen devlet

modeli Sosyal Devlet olarak ifade edilmektedir. “Sosyal Devlet” anlayışı

anayasal sistemimize 1961 Anayasası’nda girmiştir. Sosyal devlet ilkesinin

içeriğini oluşturan geniş bir hak ve ödevler listesi de ayrıca Anayasa’da yer

almıştır. 1982 Anayasası’nın 5.maddesinde “Devletin Temel Amaç ve Görevleri”

başlığı altında “…kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak;

kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle

bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri

kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları

hazırlamaya çalışmaktır” hükmü yer almaktadır.

Devlet; öncelikle bireyler arasındaki sosyoekonomik eşitsizlikleri ve yoksulluğu

ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Durum böyle iken, Belediyeler tarafından

gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarında ‘’Yol Harcamalarına Katılım Payı’’ adı

altında ücret tahsil edilmektedir. Bu uygulama Anayasa’da yer alan hükümlerle

ve sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Devlet’in görevi ve ödevi,

bireylerin maddi manevi varlıklarını geliştirecek koşulları sağlamak ve eğitim,

sağlık, ulaşım haklarını kullanacakları olanakları yaratmaktır, dedi.

BELEDİYELER YOL YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER

Şenal Sarıhan, Belediyelerin kanunda tanımlanmış görevlerini de anımsatarak;

‘’Nitekim 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinde konuyla ilgili olarak

belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları özetle şöyle yer almaktadır:

Belediyeler; Kentin altyapısıyla ilgili; Su temini, şebeke yapımı ve dağıtımını

sağlamak, kanalizasyon şebekesi kurmak, şehiriçi yollar ve meydanları yapmak,

parklar ve mezarlıklar yapmak, havagazı üretimi ve doğalgaz dağıtımını

yapmakla… Bu görevler tanımında bakıldığında belediyeler, kaldırımın

onarılması, asfaltın yenilenmesi gibi çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Yapılan

bu çalışma karşılığında vatandaştan ‘’Yol Harcamalarına Katılım Payı’’ adı

altında alınan ücret, Anayasa hükümlerine, Mahkeme içtihatlarına, Sosyal

Devlet anlayışına aykırıdır, hak ihlali oluşturmaktadır ve vatandaşı mağdur

etmektedir.’’ dedi.