‘’EKONOMİK SOSYAL KONSEY BUGÜN DEĞİLDE NE ZAMAN TOPLANACAK’’

‘’EKONOMİK SOSYAL KONSEY BUGÜN DEĞİLDE NE ZAMAN TOPLANACAK’’

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın yanıtlaması

istemi ile meclis başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, Toplumsal

uzlaşmaya çok gereksinim duyulduğu bu günlerde, kıdem tazminatı ve Özel

İstihdam Büroları gibi toplumun çok geniş kesimlerini ilgilendiren ekonomik ve

sosyal konular ve bunlardan kaynaklı sorunlar gündemde iken, Ekonomik ve

Sosyal Konsey’in neden toplanmadığı sorusunu meclis gündemine taşıdı.

Sarıhan, “4641 sayılı kuruluş yasasında Başbakanın başkanlığında işçi, memur,

işveren, esnaf, çiftçi ve işadamları örgütü temsilcileri ile ilgili bakan ve

müsteşarların katılımıyla oluşacağı belirtilen Konsey’in, Başbakanın çağrısıyla

yılda dört kez toplanacağı öngörülmüştür. Ancak Konsey, yasa hükmüne karşın

2009’dan bu yana toplanamamıştır. Kurulduğundan bu yana sekiz kez

toplanabilen Konsey, bir anlamda işlevsiz bırakılmış, hedeflenen iş barışı

yeterince sağlanamamış, ekonomik ve sosyal alanda çözüm bekleyen sorunlar

katlanarak artmıştır. Oysa toplumun çok geniş kesimlerini ilgilendiren ekonomik

ve sosyal konu ve uygulamaların ve bu uygulamalardan kaynaklanan sorunların

sağlıklı çözümü ancak; ilgili kesimler arasında diyalog sağlamak, uzlaşma

ortamı yaratmak, sağlanan uzlaşma ve toplumsal mutabakat ile olanaklıdır.”

ifadelerini kullandı.

Şenal Sarıhan Hükümet’in, Konsey üyesi sivil toplum örgütlerinin yapmakta

oldukları Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanmasına yönelik çağrısını neden

görmezden geldiğini, Anayasa referandumundan sonra bir yıl içinde yapılacağı

açıklanan Ekonomik ve Sosyal Konseye ilişkin yeni yasal düzenlemenin neden

halen yapılmadığını da sorarken “Bu konu hükümetin programında öncelikler

arasında yer almakta mıdır? TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan, Ekonomik ve

Sosyal Konseyin var olan yapısının genişletilmesini, yeni bir konsey yapısının

oluşturulmasını ve bu yapı içerisinde işçi temsilcisi sayısının azaltılmasını

öngören tasarının, ilgili kesimlerin eleştirileri doğrultusunda geri çekilmesi

düşünülmekte midir?” diye soran Sarıhan, İlgili tüm kurum, kuruluş, işçi ve

işveren örgütleri, sendikalar ve üniversitelerin katılımı, görüş ve önerilerinin

alınması yolu ile, yeni bir “Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu ve

Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” hazırlanması planlanmakta mıdır?

sorularını da önergesine ekledi.