Yargı Ulus’ta tarihin tarumar edilmesine izin vermedi

Yargı Ulus’ta tarihin tarumar edilmesine izin vermedi

Ulus’ta zafer kamu yararının oldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği müjdesini verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Ulus’ta kamu yararının kazandığını” söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2014 tarih ve 1871 sayılı kararı ile onaylanan Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus ‘ta kamu yararının kazandığını bildirdi.

Ulus’ta vurulan her kazma ve çakılan her çivi hukuksuzdur

Ankara 7. İdare Mahkemesi, koruma ve şehircilik ve hukuka aykırılığı nedeniyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı’nın iptal kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Yargı, Ulus’un tarihinin ve kültürünün tarumar edilmesine izin vermedi” dedi.

Candan şöyle devam etti:

“Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile hükümlerinin kamu yararına, plan açıklama raporunun hukuka, imar hukukunun temel ilkelerine ve uygulama esaslarına aykırı olması, geleneksel dokuya ilişkin izler ve yapılaşmalarla uyumlu olmaması, planın koruma amaçlı imar planı mevzuatına uygun şekilde hazırlanmaması nedeniyle açtığımız davada verilen iptal kararı sevindiricidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Ulus gibi kent için tarihi ve kültürel değeri yüksek bir alanı birilerinin rant emellerine teslim etmedik, etmeyeceğiz. Bu kararla birlikte sonra Ulus’ta vurulan her kazma ve çakılan her çivi hukuksuzdur.”

Yargı Gökçek’e bir kez daha ders verdi

Yargı iptal gerekçesinde Ulus’un tarihi özelliklerini göz ardı ederek plan yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e bir kez daha ders vermiştir, ancak öğrenci anlamıyor” diyen Candan, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın iptal gerekçelerini sıraladı:

“Nazım İmar Planları bilimsel araştırmaların sonucunda ve yerleşim yerlerini her türü ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanan kapsamlı planlardır. Bu planlarda yapılacak değişiklikler, plan hazırlanırken öngörülen ana kullanım kararları, planın bütünselliğini ve sosyal donatı dengesini bozucu nitelikte olamazlar. Nazım İmar Planı’nda yapılacak değişikliklerin planlama teknikleri, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından zorunlu olduğunun bilimsel olarak gerekçeleriyle ortaya konulması gerekmektedir. Söz konusu meclis kararının dayanağı Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmış olması ve bu karar uyarınca kabul edilen imar planlarının yargı kararlarıyla iptal edilmiş olması nedenleriyle yasal dayanaktan yoksun hale gelen davalı idare işlemlerinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Dava konusu işlemlerin iptaline ve 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 05. 09 2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Candan ayrıca Ulus Tarihi Kent Merkezindeki hukuksuz aymazlığa karşı meşru mücadeleye devam edeceklerinin de altını çizerek, “Ulusta’ki iptal kararı tüm Ankaralılar’a hayırlı olsun” dedi.