Gün birlik ve beraberlik günüdür

-VATANIMIZ VE MİLLETİMİZ KAYBEDECEĞİNE
MENFAATLİ, SİYASİ EGOLAR KAYBETSİN.-

Nevzat AKSOY

Değerli okuyucularımız herkese dua ve se-

lamla yazıma başlıyorum.

Her ne kadar millete iyi bir gidişatta lanse edi-

len bir Türkiye manzarası algısı yaratılsada işin

vehameti, tıkanan bir yönetimin çaresizliğini

zeytinyağı gibi su üstüne çıkarıyor.

Eğer vatan ve milletin selameti elzem ola-

rak herşeyin üstünde tutulursa, gurur ve siya-

si egolar bir tarafa bırakılıp, raydan çıkan bir

ülke için tekrar, rayına koymak için ne gereki-

yorsa onun endişe ve düzelmesi için bir çaba-

nın içersinde olması gerekir.

Ama maalesef gurur ve başarısızlık hezi-

metini bir türlü kabul etmeyen siyasi irade, ge-

niş çaplı bir siyasi mütabakata girerek bu teh-

like çanlarını ülke selameti için, beltaraf ede-

ceğine, hiçbir eleştiri ve doğruları kabul etme-

yerek gelecek yarınlarımızı da tehlikeye koy-

maktadır.Halbuki her bir eleştiri, yönünü ve yo

lunu kaybetmiş bir iradeye; yolunu ve yönünü

bulması için bir ışıktır.

Her ne kadar derinleşen ve gittikçe alarm

veren bir Türkiye tablosu siyasi irade için gö-

rünmüyor ve örtbas ediliyorsa, maalesef acı

reçete bir beyaz perdedeki film gibi milletimi-

zin önünde cereyan ediyor, ve sabır sınırlarını

da tetiklemektedir.Gittikçe güdülen yanlış po-

litikaların kurbanı ve muhatabı olan olan millet

gerçek sancı ve sıkıntıları çeke çeke, artık bu

millet, haketmediği bu tablonun bir an bitme-

sini, insanca ve rahat bir hayatın yaşanması

için gerçek ülkeye ve millete sahip çıkacak

muhatapları sahnede görmek istiyor.

Ekonominin, işsizliğin, adaletin, ötekileştir-

menin, yolsuzluk ve hesap verebilinirlik ölçü-

sünün yok olduğu, bunlara paralel olarak bo-

zulan toplumsal denge ve ahlaki çöküntü sin-

yalleri, bize neler oluyor sorusununu muhatap-

larına bir kez daha hatırlatıyor.

Bu vatan ve bu milletin geleceği için, hiç bir

siyasi irade, kendi egosu ve menfaati için bu

ülke üzerinden kumar oynamasın.Gün birlik ve

beraberlik günüdür.Siyasi çıkarlar ve ihtiraslar

bir tarafına bırakılıp, ülke selameti için, biran

önce bir seferberliğe hep birlikte girilerek kan

kaybeden Türkiye’nin yeni umudu olması lazım

Bunu hiç bir zaman unutmamak gerekir,

her zaman gramla önlem, kiloyla tedaviden

daha iyidir.

Saygı ve sevgilerimle

Nevzat AKSOY