Yönetici adil olmalıdır

Nevzat Aksoy
—————
Sevgili okurlar ,bu  toplumda,
yaşayan her bir ferdin  milli sınırlar içinde nasıl
vatan bütünlüğü ve bağımsızlığı, vazgeçilmez
bir unsur ise; devlet için de her bir bireyin ge-
leceği ve emniyeti, tarafsız bir anlayışla vazge-
çilmez bir unsur olmalıdır.
    Yönetilmekte olduğumuz bir toplumun birer
şahitleri olarak, doğruluk ve adalet ekseriye-
tinde, kendi vicdanlarımızı sorguladığımız da
maalesef çoğu zaman partizanlık ve menfaatin
baskın geldiğini üzülerek görmekteyiz.Tabi ki
her  bir vatandaşın, temennisi doğruluk ve a-
daletten yana bir yönetimin olması istenen ve
beklenen bir arzudur.
   Maalesef henüz, adaletin tam anlamıyla tecelli ettiği yöne-
tim iklimine giremedik.Peki zor mu hakkı hak-
kaniyeti tecelli ve tesis etmek, tabiki zor değil
ne zaman yönetim kronikleşmiş menfaat ihti-
raslarından vazgeçip, milletini samimi bir ku-
caklama ve somut bir hizmet yönetme anlayışı
moduna girerse, o zaman adalet yerini bula-
caktır.
    Değerli arkadaşlar devlet ve millet zamanı
durduramaz.Fakat devlet milletin bekası için
şimdiye kadar yanlış olan politikalarını, durdu-
rabilir.Millet de yönetimde doğru kişilere yö-
netme vizesini verip aksaklıklara çanak tutma-
yarak, bilinçli bir yönetilen portresini sergileye-
bilir.Vatanını, Milletini, Bayrağını seven bir va-
tandaş olarak  dilek ve temennim daima  83 milyon insanın hak-
hizmet ve adalet yönünde tecelli edil-
mesidir.
 Devlet milleti için hizmetkar olması
gerekirken, millet devletin hizmetkarı olmuş ise burada çok ciddi haksızlıklar olur,
bu da bizleri üzer.
Yönetimlerde hiçbir
güç milletten daha üstün değildir.Çünkü yöne-
tenler geçici, yönetilenler kalıcıdır.
  Sevgi ve saygılarımla