SİYASETTE  ÇATLAK SESLER NEDEN?-

-HEDEF VE GAYEDE BİR OLAN SİYASETTE
ÇATLAK SESLER NEDEN?-
Nevzat AKSOY
      Değerli okuyucularımız
       Gerek siyasi partiler, gerekse siyasi parti-
leri destekleyen kitleler,milletin makus talihini
belirlemede,hükümetin artı ve eksi politikala-
rında, çamur at izi kalsın felsefesiyle bir yak-
laşımdan ziyade onarıcı ve tamamlayıcı bir akıl
düsturu ile hareket edilmelidir.
      Siyasi kargaşaların, siyasi düelloların, ülke-
ye ve millete verdiği  zarar ve ziyanları,geç-
mişte hep  beraber gördük, bugünde bu kaotik
sürtüşme ve alışkanlıkların ülkede ve toplum-
larda tehlike çanları varmış gibi bir atmosfer
havasını yaratmak, amaç ve gayeden çok, ülke-
nin gelişme ve ilerlemesi yönünde zaman kay-
bına atılmış bir egelden ibarettir.
     Farklı siyasi görüş ve düşüncelere sahip,o-
lan siyasi partileri bir meclis çatısı altında bir
gaye ve amaca hizmet edebilme ülküsüyle
birleştiren düşünce, ilerleme ve gelişmeye yol
almış bir ülkeye destekleyici ve tıkanmalarda
alternatif, desteklerle birlik ve uyum içinde ha-
reket edebime erdeminide sağlaması lazım.
     Bugün ister dış siyasette olsun; ister iç si-
yasette olsun hükümetin yapmış olduğu olum-
lu ya da olumsuz politikalar, artısıyla eksisiyle,
karıyla  zararıyla  çıkan tablonun birer müseb-
bibi bizler ve devletimiz değil mi?
O zaman eğer bu ülkede olumlu ve olumsuz
hadiseleri hep birlikte yaşıyorsak, bu olumsuz
vaka ve hadiselerin yaşanmaması adına kürek
çekmeliyiz.Her kafadan değişik bir yaklaşımla
hareket etmek, ülkede olumlu seyirde giden
politikalara gölge düşürmek, desteklememek,
hükümeti  yıpratmak aslında kendimize ver-
diğimiz zarar ve ziyandan başka birşey değil-
dir.Hepimiz birimiz için birimiz hepimiz için ya-
şadığımız bu kutlu vatanda ayrışmalarla değil;
birleşme ve uyum içinde yaşama gayesinde
olmalıyız.Bugün Türkiye’nin dış politikada ser-
gilediği başarı tablosunu görmemezlikten ge-
lemeyiz.Türkiyenin son zamanlarda Kuzey
Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akdeniz ve Libya’da
göstermiş olduğu diplomatik başarı cesareti,
Türk devleti ve milletini gururlandırmakta bir-
likte, Türkiye’nin dış devletler arenasında,Tür-
kiyeye itibar sağlamıştır.Bu itibar hepimizin
gurur kaynağıdır.Bu itibardan hoşnut olmayan
herhangi bir siyasi partimiz, ve milletimiz var-
mıdır?Eğer  böyle düşünen bir düşünce var ise
bunu da siz değerli insanlarımıza bırakıyorum
bunu da adını siz verin.Artık Türkiyemizin
alışılagelmiş ve halen devam eden boş pole-
mik, ve sürtüşmeler, aydınlık yarınların ilerleyi-
şine sadece engel ve zaman kaybıdır.Bu za-
man ve engeli kaldırmak hepimizin arzusu ol-
malıdır.
    Başarı başarıdır,başarının başka bir tarifi
yoktur, başarının  üstünde başarısızlık sener-
yoları üretmek zayıflık ve çekememezliğin be-
lirtileridir.Yıllarca bardağın boş tarafına baka-
rak siyaset yaptığını düşünen zihniyetler, dev-
letin ve milletin geçmişe dönük ne kadar gele-
cek, ve hayatlarından çaldıklarını idrak ettikçe
bunun farkına varacaklardır.
     Gün devletimiz ve milletimizin bekası ve
geleceği için dayanışma ve birlik günüdür.
Nasıl ki bir doktor bir hastanın teşhisini yap-
mak için, bazı tahlil ve emara, ihtiyaç duyuyor-
sa, Türkiye’deki bazı siyasi zihniyetlerin de
Ülke yönetimine yarardan çok verdiği zararla-
rın telafisi için, kendi vicdan ve politikalarını
karantinaya alıp, düzeldikten sonra  siyasi are-
naya çıkması en sağlıklı bir teşhis olacaktır.
  Saygı ve sevgilerimle.
Nevzat AKSOY