Günden güne daha da fakirleşiyoruz

-TÜRKİYEDE REFAH SEVİYESİ YILLARA
GÖRE KAN KAYBEDİYOR.-
Nevzat AKSOY
           Değerli okuyucularımız,
Zaman ve şartlara bağlı olan gelişim ve geliş-
meler, dünya konjüktürlerinde  değişim, dönü-
şüm, yükselme trentlerini yakalayıp, milletleri-
nin refah seviyeleri hep yükselirken, maalesef
Türkiyede refah seviyesi siyasi zihniyetlerin,
gelenekleşmiş kısır saplantılarıyla, hep eski
yıllara göre düşme, ve istikrarsız bir kulvarda
seyir etmektedir.
        Türkiyede milli gelir, 2009 ‘un altına düştü
Vatandaş hemen hemen, her ay açıklanan ve
ekonomiyi şahlandıracağı söylenen  ekonomi
paketlerini dikkatle dinlerken, nerede o eski
günler demeden edemiyor.
       11. Kalkınma planına göre 2023 yılında he-
deflenen, milli gelir ise, 2013 yılındaki milli ge-
lirden 4 dolar fazla.2013 yılında milli gelir, tari-
hi en yüksek seviye olan 12 bin 480 dolar se-
viyesindeydi.Türkiye İstatistik  Kurumu verileri-
ne baktığımızda, 2019 yılının ikinci çeyreği iti-
barıyla kişi başı milli gelirimiz, 8 bin 811 dolar
ile 2009 milli gelirinin de altına düştü.2006 yı-
lının, ise 905 dolar üzerinde.
    Kağıt üzerinde 2009 yılı ile,aramızda sadece
169 dolar var diyebiliriz.Ancak durum o kadar
basit değil.Çünkü 2009 yılında yıllık enflasyon
6.53 seviyesindeydi.2019 yılında ise yıllık enf-
lasyon, 15.51 seviyesinde.Başka bir deyişle va-
tandaşın alım gücü de 10 yıl öncesine göre ol-
dukça düşmüş durumda.Maalesef değerli in-
sanlar, vatandaş her yıl 1 kg fazla dana eti ala-
bildi.2009 yılında net asgari ücret 527 tl olarak
uygulanıyordu.TUİK verilerine göre dana etinin
kg fiyatı ise 16.35 tl seviyesinde bulunuyordu.
Asgari ücret toplamı 32.23 kg dana eti alabili-
yordu.
     2009 yılının Türkiye’sinde ise asgari ücret
2 bin 20 tl.Dana fiyatının kg fiyatı 48.24 tl se-
viyesinde bulunuyor.Asgari ücret toplam,
41.87 kg et alabiliyor.Asgari ücretli bir çalışan
aradan geçen 10 yıllık bir süreçte sadece 9 kg
fazla et alabiliyor.Kısacası görünen köy kılavuz
istemez.Ne kadar Türkiyedeki doğru ve ger-
çekleri milletten saklarsanız saklayın, sorunlar
ve gerçekler, üstü kapatılamaz.Sorunlar büyü-
yerek bir yük olarak milletin önüne çıkar.Hal-
buki dürüst ve şeffaf siyaset ve iktidar, milleti-
ni meydan ve arena platformlarında asılsız ve
boş vaadlerle oyalayıp, sadece kendi siyasi
ihtiraslarının tatmini için milletinden vekalet al-
madı.
    Milletine hak ettiği refah seviyesini yükselt-
mesi gerekirken, maalesef iktidar kendi siyasi
parti olarak gücünü, akran ve iş ortakları üç-
geninde gücünü ve servetlerine servet kat-
maktan öteye gidemedi.Üzülerek belirtmek is-
tiyorum, Türkiyede yıllar geçti, ülkemizdeki si-
yasi seneryo hiç değişmedi.Cefa ve emek ve-
ren millet hep alkış tuttu.Siyasi ve iktidara
mensup olan tebada hep sefasını sürdü.Fakir-
leşen bir millet, milletin emanetine hiyanet e-
den bir iktidar ile  karşılaştık.
     Keşke bugün gerçek bir görev bilinciyle ve
bağımsız anayasanın vermiş olduğu haklara
istinaden, Sayıştay’ın bağımsız olarak hareke-
te geçip, Cumhurbaşkanı dahil, bakan, millet-
vekilleri, belediye başkanları, ve üst kademe-
lerde görev yapan  kişileri mal varlıklarını mer-
cek altına alıp bir girişimde bulunsaydı, yıllarca
Türk milletinden saklanan hayatların, bunların
hizmetine tasarruf ettiğini Türk milleti hep bir-
likte görecekti.
Saygı ve sevgilerimle.
Nevzat AKSOY