Adaletsizlik insanı öldürür.

—ADALETSİZLİK GÜNÜMÜZ VEBASINDAN DAHA ÇOK ÖLDÜRÜR—
Nevzat AKSOY
         Değerli okuyucularımız,
Adalet mülkün temeli, tüm zamanları kuşatan
 en geniş bağlamda hem adil olanın sağlanma-
sı, hemde felsefi açıdan neyin adil olduğunun
tartışmasını içerir.
        Adalet kavramı, etik, akılcılık, hukuk, din,
eşitlik, ve hakkaniyeti de içeren bir çok alana,
farklı görüşlere ve perspektiflere dayanan gü-
venli bir limandır.Küresel dünyadaki nimetlerin
şükür ve yetisine doymayan yönetimler ve in-
sanlık, adaleti kendi ihtiras ve egolarının tatmi-
ni yolunda maalesef feda ettiler.
     Peki adalet olmayan bir dünyadan ne bekle-
nebilirdi.?
Açlık, yokluk, işsizlik, zulüm, adaletsizlik, sa-
vaşların gölgesinde tükünen bir zamandan
yankılanan acının, kıyımın, dökülen kan, ve
gözyaşlarının yüreklere, bıraktığı tahribattan
başka insanlara ne kar kaldı.
     Yıllarca adaletsizliğin baş kaldırdığı bir dün-
ya, düzeninin dayatmalarına dayanamayan,
mazlum insanlar maalesef hayatın baharında
gözlerini dünyaya yummak zorunda bırakıldı.
Değerli okuyucularımız bu gün dünyada sade-
ce, açlıktan ölen insan sayısı günde 25 bin in-
san olduğu ve bunu yıla vurduğumuz zaman
günümüz vebasından ne kadar fazla ölümlere
neden olduğunu, ve bu da adaletsizliğin insan-
lara verdiği kötü bir reçetenin sonucu değil mi-
dir.?
       Hayatımızın her safhasını kuşatan adalet i-
le birlikte yaşadık, adaletsizliğe dur demesini
bilemedik.
Adalet ipine sımsıkı sarılmadığımız için, başı-
mıza bunca musibetler musallat oldu.Kısacası
biz istedik, şimdi semeresini çekiyoruz.
Hz Ömer ben minareyi yıkarım, ama adaleti
yıkmam.
Hz Muhammed adaletsizliğe ve haksızlığa bo-
yun eğen dilsiz şeytandır.
Eğer adaletsizliğe boyun eğerseniz, hakkınızla
birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.
      Hz Ömer müslüman ülkelerin dağlarına,
buğdaylar serpin ki hayvanlar açtır denilmesin.
İşte adaletin yukarıdaki verilen örneklere ba-
karak adaletin tesisi için, toplum ve yönetim-
lerden soyutlanamayan birer bireyler olduğu-
muzu unutmayalım.
Değerli insanlar, nasıl ki küresel bir virüs, biz-
leri ve dünyayı esir aldıysa, bizler de insanların
hayatlarını tehlikeye atmamak için, sosyal izo-
lasyona, aşı yapmaya, devletimiz ve sağlıkçıla-
rımız ikaz ve uyarılarda bulunuyorsa, bizlerde:
adaletli bir Türkiyenin istikrar ve selahiyeti için
İşsiz insanlarımız için
Yoksulluk ve açlık için
Esnaf ve Sanatkarlarımız için
İşini ve aşını kaybeden insanlar için
Atama bekleyen boştaki yığılan gençlerimiz i-
çin devletimize ve bazı insanlarımıza diyoruz ki
musibet insanları öldürmez.Adaletsizlik insanı
öldürür.
        Değerli okuyucularımız adaletin iklimi her-
kese  yetecek kadar büyüktür.Yeter ki adaletin
ipine sımsıkı sarılıp, onu bırakmadıkça bu ada-
let iklimi hepimizi kuşatarak bizlerin yaşamsal
hayatlarımıza bir güneş olup, yarınlara güven,
ve huzur içinde ilerlememize ışık olacaktır.
Saygı ve sevgilerimle