Çok partili demokrasi ….

VATANA İHANET VE BÖLÜCÜLÜK KULVARINDA OLMAYAN HER BİR SİYASİ PARTİ, DEMOKRASİ İÇİN ALTERNATİF BİR ZENGİNLİKTİR.-
NEVZAT AKSOY
Değerli okuyucularımız ,
Nasıl sosyal hayatta, alternatif seçenekler,
rekabeti tetikleyip kaliteyi insanların önüne ko-
yuyorsa, siyasette de farklı görüşe sahip in-
sanların parti kurarak, mecliste milletine ve
devletine en iyi hizmeti verebilme ülküsünde
demokrasiye su verip,bir bayrak yarışında ya-
rınların inşasında tetikleyici bir kalite yarışıdır.
Tabiki bu kalite yarışında siyasetin kural ve
amacına uygun atılımlar yapmak, devletin ve
milletin menfaatini koruyup kollama anlayı-
şı yolunda, devletinin ve milletinin bağımsızlı-
ğını sağlam zeminlere taşıyacak iradeyle mün-
kün olacaktır.
Değişik görüşteki insanların bir çatı altında
amaç ve hedefte bir, hizmet ve rekabette bir
yarışın gönüllü temsilcileri olmalıdır.Tıpkı Kur-
tuluş savaşımızdaki Kuvayi milliye ruhu gibi.
Ama maalesef bugünkü siyasi arenada gör-
düğümüz tablo maalesef bizleri üzmektedir.
Doğruya doğru; yanlışa yanlış bir perspektifle
siyasi bir analiz yaptığımızda, bugünkü siyasi
partilerin bazıları sanki başarıları görmeme,
gelişmeleri içine sindirememe, herhangi bir
iç ve dış olayda Türkiye’nin itibar kaybetmesi
için sanki bir irade sergiliyor algısı milletine
yansıtmaktadır.Halbuki bu vatan bizim, bu
millet bizim, bu bayrak bizim, başarı bizim,
gelişme ve ilerleme bizler için intikal etmekte-
dir.
O zaman sizlere soruyorum eğer her şey
vatanımız ve milletimiz için bir çaba ve anla-
yışa hizmet ederken, bu ayrışma ve siyasi sap-
ma neden.?Dış siyasette güçlü olmanın ön ko-
şulu iç siyasette güçlü olmaktan geçer.Birliğe,
ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz
bu zamanlarda devletimizin önüne bazı engel-
ler koymak bindiği dalı kesmek gibidir.
Mustafa Kemal Atatürk siyasi hayatı boyun-
ca Çok partili hayata geçişi çok istemesine
rağmen bu idealini maalesef gerçekleştireme-
mistir.Türkiyede çok partili dönem,1945 yılında
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)dışında ikinci bir
partinin -Nuri Demirağ liderliğindeki Milli Kal-
kınma Partisi (MKP) -kurarak 1946 genel se-
çimlerine çok partili sistemle gidilmesi ile baş-
lamıştır.
Cumhuriyetimiz tek iktidarlı bir yönetimden
Çok partili bir yönetime geçinceye kadar çok
zorlu bir sınavdan başarıyla çıkmıştır.Çok par-
tili yönetimden günümüze kadar bu bayrağı
taşımıştır.Şimdi bu bayrağı dalgalandırmak,
Atatürk’ün idealine sahip çıkmak için,ayrışmak
için değil,birleşmek için, vatan ve millet için
hep bir olalım yarınlarımızı geleceğe güvenle
taşıyalım.
Sevgi ve saygılarımla