İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI ”1 yıl daha ” UZATILACAK

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ SÜRESİ UZATILABİLİR
COVID-19 salgını nedeniyle getirilen ve son olarak bir ay
daha uzatılan işten çıkarma yasağının süresiyle birlikte
ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi de ihtiyaç
duyulması halinde Haziran 2021 tarihine kadar

uzatılabilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince TBMM’ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin
kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağı Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. 17 Nisan’da
başlayan üç aylık işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos’a kadar uzatılmıştı. Teklif uyarınca, işten
çıkarma yasağı her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar
uzatılabilecek. Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, teklifin yasalaşması halinde
Cumhurbaşkanı’nın işten çıkarma yasağını, işverenin ücretsiz izin verme yetkisini ve nakdi
ücret desteğinden yararlanma süresini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabileceğini belirtti.
Dr. Öğr. Üyesi Demir, kanun teklifinde ayrıca normal çalışma sistemine dönen işverenlere
prim teşviki sağlanması ve 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinin, 1 Temmuz’da
yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği personeli çalıştırma yükümlülüğünün de 31 Aralık 2023
tarihine kadar ertelenmesi konularının da yer aldığını ifade etti.
Ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi de uzatılabilecek
Kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanı’nın işten çıkarmayı her defasında en fazla 3 ay olmak
üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasaklayabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Demir,

“İşten çıkarma yasağıyla birlikte ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin süresi de aynı şekilde
Cumhurbaşkanı tarafından 30 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenebilir. Tekliften de
anlaşılacağı üzere, fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması bakımından sürenin belirlenmesi
hususunda yetki 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Cumhurbaşkanı,
ülkenin ekonomik durumu, istihdamının korunması, COVİD 19’un etki ve sonuçları gibi
hususları dikkate alarak fesih yasağını ve ücretsiz izin uygulamasını her defasında 3 ayı
geçmemek üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek. Kanun teklifinde olası bazı
tereddütleri gidermek amacıyla işyerinin herhangi bir sebeple kapanması, belirli süreli iş
sözleşmelerinde sürenin sona ermesi veya hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi
hallerinde fesih yasağının uygulanmayacağı hüküm altına alınmış.” diye konuştu.
Normal Çalışmaya Dönen İşverenlere Prim Teşviki
Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasından yararlanmış olan işyerlerine ise normal
çalışmaya dönülmesi halinde prim desteği sağlanacağını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ender
Demir, “Kanun teklifine göre, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma veya ücretsiz izin
başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi
ücret desteğinden yararlanan sigortalıların; işyerlerindeki kısa çalışmanın veya ücretsiz izin
uygulamasının sona ermesi ve normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31 Aralık
2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin sona erdiği tarihi takip
eden aydan itibaren üç ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı
ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında işverene prim desteği sağlanacak. Desteğe
konu primler İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.” dedi.
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Ertelenecek
Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bakımından
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma
zorunluluğunun yasal hale geldiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Demir, “Ancak bu kapsamdaki
pek çok işyerinin anılan yükümlüğü sağlama bakımından yetersiz ve hazırlıksız olması ve buna
bağlı olarak ciddi idari para cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimalleri nedeniyle; iş güvenliği
uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu bu işyerleri bakımından 31 Aralık 2023
tarihine kadar ertelenmesi teklif edilmekte.” diye konuştu.