ŞEHİR PLANCI SAYISI ARTIRILMALI

ŞEHİR PLANCI SAYISI ARTIRILMALI
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Artvin Şube Başkanı Hakan Yavuz, "sağlıklı
ve güvenli şehirler için kamuda çalışan şehir plancısı sayısı artırılmalıdır"
başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Haber:Hayati Akbaş

ARTVİN-Başkan Yavuz yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
”Sağlıklı ve güvenli şehirler için kamuda çalışan şehir plancısı sayısı artırılmalıdır.
Bugüne kadar birçok şehirde açılan ve kısıtlı öğretim elemanı sayısı ve
yetersiz mekansal donatı olanaklarına rağmen bu yetersiz koşullarda eğitim vermeye
uğraşan Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden her sene binlerce öğrencimiz mezun
olmaktadır.
Afet risklerine karşı bütüncül sakınım planlarının hazırlanması, kentlerimizin
kamu yararı doğrultusunda mekansal gelişiminin şekillendirilmesi, her tür ölçekteki
yerleşimde yapılı çevrenin tasarımının yanı sıra yaşam kalitesinin artırılması, sosyo-
ekonomik gelişmenin sağlanması, çevrenin, doğal kaynakların ve kültürel değerlerin
korunması, doğal afetlere karşı dirençli yerleşimlerin oluşturulması, tarım alanlarının,
kıyılarımızın, ormanlarımızın ve tüm doğal varlıklarımızın kuşaklar ötesi yarar
kavramı doğrultusunda korunması gibi konularda İmar Kanunu ve ilgili mevzuat
uyarınca tek yetkili olan meslektaşlarımızın kamuda güvenceli bir biçimde istihdam
edilmesi, bu konularda ülkenin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve planlı kalkınma
süreçlerine katkı sağlayacaktır. Fakat her ile bir üniversite politikasına paralel olarak
eğitim vermeye başlayan yeni bölümlerle sürekli olarak kontenjanlar artırılmasına
rağmen, kamudaki istihdam olanakları kısıtlanmış; son dönemlerde her yıl mezun
olan şehir plancılarının yalnızca yaklaşık %5‘i merkezi atamayla kamu kurumlarına
yerleşebilmiştir. Bu işleyiş her sene işsiz kalan plancı sayısının katlanarak artmasıyla
sonuçlanmaktadır.
Bilindiği üzere doğası gereği planlama mesleğinin en çok istihdam olanağı
bulduğu alan kamu sektörüdür. Bakanlıklar ve yerel yönetimler bu anlamda önde
gelen ve plancı istihdamının en çok yoğunlaştığı kamu kurumları olarak öne

çıkmaktadırlar. Bu konuda bugüne kadar ilgili Bakanlıklar ve YÖK nezdinde yaşanan
problemleri çözmek adına taleplerimiz dile getirilmiştir.
Bütçe görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından kurumların merkezi atama
taleplerinin kararlaştırıldığı şu günlerde, yukarda özetle aktarılan
gerekçelerle kamudaki şehir plancısı istihdamının artırılması gerektiğini tekrardan
hatırlatıyor ve gerçekleştirilen merkezi atamalar ve yerel yönetimlere personel
alımlarında güvenilirliği kamuoyu tarafından uzun süredir şüpheyle karşılanan
mülakat sisteminden vazgeçilmesini talep ediyoruz.”