Önce Adalet ve Güven

-BAŞARIMIZ VE REFAHIMIZ REFORMLARDA
DEĞİL; ADALET VE GÜVENDE-
Nevzat AKSOY
        Değerli okuyucularımız..
Yıllarca Türkiye yönetiminde olan AKP söz-
de, Türk devleti ve milletine ilaç olabilecek re-
form paketi, kalkınma reformları adı altında,biriken, reformlar ve yasalar içinde kay-
bettiği  reçeteyi arar gibi, amaçtan çok sade-
ce, yüzeysel ve sözde kalmanın ötesinde bir
arpa boyu yol alamadı.Kaybettiği istikrar ve re-
fahı bir türlü millet ve devletle buluşturamadı.
      Halbuki çare yıllarca ne uzaklarda, ne re-
form ve yasalarda, ne de sadece ağızlardan
çıkıpta, bir türlü hedef ve amaca götürmeyen
kulağa hoş gelen vaadlerdeydi.Yönetimsel
zihniyetin, yasalara uyması gerekirken, yasalar
yönetimsel zihniyete uymak zorundadır modu-
na girince maalesef, Türkiye sadece ya-
salarla yönetilen bir  ülke konumuna getirildi.
Bu konum Türkiye’ye uluslararası arenadada
puan kaybettirerek, yasalar ve kanunlar siyasi
zihniyetin dümeninde olduğu intibasını uyandırdı., Yasalara ve
kanunlara itibar etmeyen bir zihniyetin, ne ka-
dar, ülkeye ve millete refah ve güven verebileceği de ayrı bir tartışma konusudur.
         İşte bugün içinde sıkışıp, bir türlü sosyal,
ekonomik, refah, adalet ve güven iklimini  ya-
kalayamamızın nedeni,  bu gibi nedenlerde
aranmalıdır.Değerli okuyucularımız yakın bir
geçmişte biz bize yeteriz sözünü çok duyardık.
Evet biz bize yeteriz, şayet biz adalet ve güven
terazisini, ülkemizde ve milletimizde tesis etti-
ğimiz müddettçe, en büyük kalkınma ve refah
reformumuz olarak,  devletimizin ve milletimi-
zin bir sıçrama, ve ilerleme potansiyeliyle bu-
luşabileceğine inanıyoruz.İşte bu çokta zor ol-
masa gerek.Yönetmek ülkeye, devlete, millete,
yasa ve kanunlara sevdalı olmak demektir.Mil-
letten alınan emanetin, milleti kalkan olarak o-
larak, koruyup ve kollanılması gerekir.
       Milletten alınan yönetme vizesi, kalkan
görevi görmesi gerekirken; milletle inatlaşmaya evrilmiştir..İ
İnsanı yaşat ki devlette yaşasın fel-
sefesi, kanun ve nizamlara değil de, siyasi zih-
niyetlerin inisiyatiflerine asla bırakılmamalıdır.
Genel an-
lamda Türkiye de  hukuk, adalet ve kanun ve
nizamlara, uymak zorunluluğu, hepimiz için geçerlidir.
Ne yazık ki Hukukun
 Üstünlüğü Endeksinde ülkemiz  Türkiye 126 ülke arasında
109’uncu sırada yer almaktadır.
           Değerli okuyucularımız Türkiye güçlü büyük bir
ülkedir.Fakat ne zaman ki Türkiyeyi güçlü Tür-
kiye yapan olgular olarak sayı-
lan, demokrasi, adalet, kanun ve  özgürlüklerden uzaklaştıkça dünyadaki saygınlığını ve güvenirliğini de günden güne kaybetmekte olduğunu üzülerek görüyoruz.
Saygı ve sevgilerimle.
Nevzat AKSOY