Bu bir kader değildir !

SORUYORUZ YÖNETMEK BU MU?-
   Nevzat AKSOY
Değerli okuyucular ,daha önce-
den sık sık ısrarla biz bu ülkede seksen iki mil-
yon insan olarak hepimiz,tek vücut tek yürek
olarak güzelim ülkemizin yanlış yönetimler, ve
yanlış uygulanan Politikalar sürecinin vermiş
olduğu zarar, maalesef, beraberinde ekono-
mik buhranı, buhranla birlikte milletimize ve
devletimize ağır bedeller getirmiştir.
         Sosyal, toplumsal, ve ekonomik anlamda
milletimizin umut ve hayalleri bir nevi yok e-
dilmiş, yarınlara ve geleceğe azimle bakabil-
me  şevkini de kırmıştır.Bu yaşanan olayları
görmezden gelmek, yok saymak, insani olarak
vicdanımız el vermediğinden, hem kamuoyunu
hem de seksen iki milyon insanımızın hissiyatla-
rına tercüman olarak bu düşüncelerimi siz de-
ğerli okuyucularımızla paylaşıyor, ve her za-
manda Ülkem ve milletimizin menfaati için
doğruları yazmaya devam edeceğim.
        Peki sizlere soruyorum? Bu bir kader mi-
dir?Hayır bu bir kader değildir.Tamamıyla yö-
netenlerin bir amaç için değil; bir araç olarak
yola çıktıklarının bir kanıtıdır.Bu millet ne yaptı-
da yıllarca yönetilenler tarafından hak ettiği
karşılığı göremedi.Bunu unutmayın yönetenler,
sizi seçen, size bu yönetme imkanını veren,
rüya gibi bir hayatı yaşatan bu millete vefa
borcunuzu böyle yöneterek mi ödeyeceksiniz?
Bu muydu adalet, bu muydu insana ve insan
hayatına verilen değer, kusura bakmayın tek
taraflı adalet olmaz.Bu ülke kişilerin, bir guru-
bun, aile şirketlerinin, rantçıların, ve şakşakçı-
ların hizmetine sunulan bir ülke değildir.
Canı ve kanı pahasına ülkeyi düşmanlardan
kurtarmak için, mücadele eden, Mehmetlerin,
Hasanların, Nene Hatunlar gibi kucağındaki üç
aylık bebeği son kez emzirip, savaşta şehit
düşen ağabeyinin silahını alarak cepheye ko-
şan, benim bebeğim ekmeksiz büyür; fakat
vatansız yaşayamaz dediği, atalarımızın kan-
larıyla yoğrulmuş seksen iki milyon insanımızın
ülkesidir.
     Kimse bu ülkede affedersiniz öküzün altın-
da buzağı aramasın.Bir Türkiye Cumhuriyetinin
bir evladı olarak, vatan ve milletin bütünlüğü,
bayrak ve millet sevgisi benim için her şeyden
önce gelir.Demokratik bir ülkede doğruları ko-
nuşmak,adaletli olmak her bir vatandaşın asli
görevi olduğu gibi, bizde vatandaşlık görevini
layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.Yöneti-
lenlerin yanlışlık, ve eğrilerini eleştireceğiz ki
yönetenler doğru yolu bulup, adalet dağıtabil-
sin.Türkiye cumhuriyeti devletinin sayın Cum-
hurbaşkanı, ve değerli Genel Başkanlarına
sesleniyorum:
Bu ülke hepimizin, bu ülkeyi ekonomik dar bo-
ğazdan  kurtarmak ta hepimizin asli görevi.Bu
ülkede yönetimde ilk önce zihniyetlerin değiş-
mesi lazım.Bu ülke ve kaynakları yönetenlerin
tapulu malı değildir, milletindir, doğru adresler-
de kullanılması gerekir.
    Ülkenin tekrar ekonomik sıçrama yapması
için, üretime geçilmesi lazım.Yolsuzluk ve rant-
la kesinlikle mücadele edilip bitirilmesi lazım.
Türkiye de mevcut olan Belediyeler, ve Bakan-
lık ve kamu kurum ve kuruluşlarının harcama-
ları, şeffaf olup, haksız kazançlara dur demek
lazım.Bir komisyon kurulup Bakan, milletvekili,
Belediye Başkanları, tüm kamu ve kuruluşları
yöneticilerinin mal varlığı tespiti yapıp, haksız
bir kazanç var ise bunların tekrar hazineye ak-
tarımını yapmak.Kısacası şeffaflık ve hesap
verebilirlik ilkesi etkin şekilde devreye koyul-
ması gerekir.İşte bu saydıklarım var olan yapıl-
ması gereken reçetedir.Söz konusu vatan ve
millet ise gerisi teferruattır.Bu temenni ve öne-
rilerle tüm partileri, ve hükümeti birlik ve bera-
berlik ülküsü içinde ülkenin ve milletin bekası
için, ellerini taşın altına koymalarını, güzel ya-
rınlar ve büyüyen bir Türkiye için, el ele, gönül-
gönüle verip, tükenen milletimizin umutlarını
yeniden yeşertmek dileğiyle
Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
   Nevzat AKSOY