GENÇLİĞİ YÜKSELEN HAYATA HAZIRLAMAK

GENÇLİĞİ YÜKSELEN HAYATA HAZIRLAMAK

YAHYA AKSOY

Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan
sevgisinin,fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil ! Gelecek sizindir.Cumhuriyeti biz kurduk; onu
yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz! Atatürk,1914
Türk Ulusu, yüzyıllar boyunca kendi egemenliğini, kendi iradesini kullanmasına engel olan rejimlerin acılarını çekmiş,nihayet kendine
en uygun yönetimin cumhuriyet olduğunu görmüştür. Egemenliğin herhangi bir kişi,zümre veya sınıfla paylaşılmasının söz konusu
olmadığı ve egemenliğin bütünüyle ulusa ait olduğu cumhuriyet rejiminde karar kılmıştır.
Ulusal egemenliğin esası olan tam bağımsızlığa ulaşılmasını sağlayan Kurtuluş Savaşımızın sonucu olarak kurulan Cumhuriyet’in
anıtsal belgesi olan NUTUK, emsalsiz bir dünya lideri olarak tanımlanan Atatürk’ün ulusal ve evrensel yönleriyle yükselen dünya
değerleri içerisinde öncülüğünü korumaktadır.
“Bazı savaşlar,insanlığa verdiği bütün acılara karşın,daha ileri atılımların ebesi olabilir.Özgürlük idealine yeni ivme
kazandırabilir.Birinci Dünya Savaşı,insanlık için böyle bir hizmet gördü.Türkiye de o savaşın yıkıcı sonuçlarından devrimci sonuçlar
yaratabildi.”Kuruluş” böyle gerçekleşti.” 1
Birleşmiş Milletler Örgütü, 1985 yılını, dünya kamu oyunun ilgi ve dikkatlerini çekerek, gençliğin sorunlarına ve yakın geleceğin getireceklerine şimdiden
eğilmeyi sağlayarak hazırlıkları ve önlemleri gündeme getirmek amacıyla “ Uluslar arası Gençlik Yılı “ olarak ilan etmiştir.
Prof.Dr.Süleyman Çetin Özoğlu,şöyle demekte: “Gençlik Yılı’nın temel amacı çerçevesinde katılım, gelişim ve barış boyutları, yaşamın temel boyutları
olmaları bakımından, kutlamaların esas boyutları olarak belirlenmiştir. Bu özgür yaşam boyutları, günümüzün ve geleceğin gençliğinin özgürce ve
insan haklarına dayalı gelişmelerinin vazgeçilmez boyutları olmaktadır. Bu boyutlar, ayni zamanda gençlik döneminin, gençlik oluşumunun ve
sürecinin temel dayanakları ve kaynaklarıdır. Genç, barış içinde yaşama katılarak gelişecektir.”
Gençlik Yılı’nda (1985) ödül alan şiirler bize ışık tutmakta: Destanı- Evladım” şiirinde âşık Sefil Selimi şöyle demekte: “…Tarihi eserin,dibinde yatan/O
insana borçlu kaldı, bu vatan/Ya beni utandır, ya da sen utan/Şehirde gaziye, uy Genç evladım…Doksan üç harbinin(1878) esiri şunlar/Ayaklı
kitaplık,birkaç dil anlar/Çarpışmış cepheler ,fethetmiş onlar/Yaşlı canlı tarih,bay genç evlâdım/…Başlangıçla bitiş arasında sen/Zorlukları devir,müşkülleri
yen/Sefil Selimiyem, doyamadım ben/Gençliğin tadına doy genç evladım.”
Âşık Beyanî (Halil İbrahim Güleç-Darende) ödül alan Oğul şiirinde;”…Sanayi dalında olursa yarış/O ülkede başlarbüyük bir
barış/Herkes biraaraya koysa beş kuruş/Yüzlerce fabrika kurulu oğul/… Fikirle savaş yap fikirle barış…/Cumhuriyet denen hür
iradeyle/Seçip seçilir milletçe reyle/…Atatürk kabrinde müsterih olsun/Menzile varıldı, varılır oğul.”demekte.
21.Yüzyıl için bütün ülkeler ve Türkiye hakkında öngörülerin yer aldığı ,“Gelecek 100 Yıl“ yazarı G.Frıedman, G.W.HEGEL ‘in sözüne öncelik
vermekte:” Dünyaya rasyonel bir gözle bakan kişiye,dünya rasyonel bir bakış açısı sunar.Bu ilişki karşılıklıdır.”
Falih Rıfkı Atay,Atatürk devri üzerine hatıralarının yer aldığı “Çankaya” eserinde; “Mustafa Kemal ,İzmit Gazeteciler toplantısında
dinledim. bir liderlik vasfını daha öğrendim.Herkesi sonuna kadar söylemkle serbest bırakmak ve hiç hoşuna gitmeyecek fikirleri dahi
sonuna kadar dinleme sabrını göstermek! Kesin kararını verinceye kadar böyle idi. Bu kesin kararı da herkesle beraber,herkesle
inanarak ,ortaklaşa bir karar haline sokmaya dikkat ederdi. “Arkadaşlarla verdiğimiz karar” diyebilmek idi.” Ifadesine yer vermekte.
“Atatürk, gerek ileri görüşü,gereke etkileyici kişiliği, gerekse ahlâki meziyetleri ile tüm dünyanın kalbinde that kurmuş,eşsiz bir
liderdir. Hepimiz Kabul ederiz ki ,Atatürk Devrimlerinin ölümsüzlüğü kültürel, siyasal,ekonomik bütünlük içinde Türk toplumunun
insanca ve çağı aşan bir yaşam kurmayı amaçlamasından kaynaklanır. Taşıdığı evrensel özün de nedeni budur…”2
Dünyada ün salmış Kurtdereli Mehmet Pehlivan’nın ve Atatürk’ün sözleri, yükselen sporcularımız ve gençliğimiz için en büyük yol
göstericidir: “Seni Cihanda büyük ün salmış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu sözlerle izah ettiğini de
öğrendim: ‘Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.’ Bu dediğini en az yaptıkların kadar
beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü,Türk sporcularına bir meslek düsturu(prensibi) olarak kaydediyorum.” 3
“Büyük davamız,en medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir.Bu yalnız kurumlarımızda
değil,düşüncelerinde de köklü bir Devrim yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir,/ “Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan
bu yana çekilen ulusal felaketlerden doğan uyanışın ve bu sevgili vatanının her köşesini sulayan kanların bedelidir.Bu sonucu,Türk
gençliğine emanet ediyorum.”diyen Atatürk’ün amacı,Türkiye’yi yalnız çağdaş,demokratik bir toplum durumuna dönüştürmek değildi.
Aynı zamanda sürekli olarak bu yönde gelişmesini sağlamaktır. Türk gençliğine bıraktığı en büyük emanet budur. “Gençliğe Hitabe” bu
ulusal emanetin tarihi belgesidir.
“Ey Türk Gençliği ! Birinci görevin,Türk bağımsızlığını ,Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.Varlığının ve
geleceğinin tek temeli budur. Bu temel ,senin en değerli hazinendir…./”Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size,genç kuşakların
anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Yeni Türkiye’nin genç evlâtları ,yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye
karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca,bizim yüksek ülkümüze durmadan ,yorulmadan yürüyecektir.Milletin
bağrından temiz bir kuşak yetişiyor.Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak!”
“Bütün ümidim gençliktedir,/ Yaşam mücadeleden ibarettir,/Benim anladığım gençlik, bu devrimin fikirlerini ve ideolojisi benimseyip
gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir,/Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz,geleceğin aydınlığına onlarla
kavuşacaksınız…” diyen emsalsiz önder Atatürk , fikirleri,uygulamaları, stratejileri, yüksek ufku ve felsefi düzeyde Atatürk
Devrimi’nin bir ‘Aydınlanma Devrimi’ olduğu bilinciyle, bütün alanlarda yükselen dünya değerlerini aşmamız için bize ışık tutmakta ve
yol göstermektedir. Bilimsel, teknolojik,ekonomik, sosyal,kültürel ve siyasal alanlarda sürekli gelişerek yükselen hayat değerlerine
karşı öncelikle ve önemle çocuklarımızı, gençlerimizi ve halkımızı bilim, akıl, ve teknoloji bilgi ve becerileri ile donatmak uzun vadeli ve
öncelikli amacımız olmalıdır.
Şair Orhan Asena’nın ifade ettiği gibi:.”..Atatürk bir ufkun adı, dağın değil/Dağ durur,oysa ufuk yürür./Her ufukta Atatürk büyür./Her
ufukta yenilenir bir kez ” diye tekrarlayarak, büyük önder Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyor ,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramının 104 .yılını Ulusça yüksek sorumluluk bilinciyle ve heyecanla kutluyoruz.