Tükenen beklentiler

Nevzat AKSOY

 

Değerli okuyucularımız ;Hep somut olarak gözle görülen, hayatlarımıza dokunan,  birer birer sevdik-lerimiz, ve yakın eş, dost, akraba, toplum olarak insanlarımızı, hiç beklenmedik musibet ve bela-larla karşı karşıya kalıp, kendi canımızla bedel ödediğimiz zaman mı uyanacağız?.Bir toplumsal farkındalığa varıp, ülkenin ve milletin tansiyo-nunda bir algı yükselişiyle mi kendimize gelece-ğiz.

Her ne kadar günümüzün musibeti canlarımız-dan can alıyor, bizleri bir yas ve umutsuzluk ik-limine sürüklüyorsa da daha nice dünyada ve ülkemizde buzdağının görünmeyen sessiz ve se-dasız, olay ve hadiselerin nice canları, toplumla-rı, cemiyetleri günden güne kemirerek,varolan maneviyat dünyamızın kimyasında da tahribat-lar bırakarak, telafisi oldukça güç bir dönemeçe de kaydırdığını da unutmamalıyız.

Evet değerli okuyucularımız, farkında olmadan, daha doğrusu farkına varıpta geçen zaman ve hayatlardaki bazı olay ve hadiselerin, bize do-kunmadığı, hayatlarımıza ve yaşamlarımızda, temas etmediği yanılma zanına kapıldığımız için, meğer hayatlarımızdan nice şeyleri kaybet-mişiz.Geriye baktığımız  bir zaman, gelenek ve göreneklerimiz, insanlığımız, dostluğumuz, bir-birimize karşı güven duygumuz, vicdan ve mer-hamet hassasiyetimiz, saygı ve sevgimiz, yar- dımlaşma ve birbirimize kenetlenme hissiyatla-rımız, her gün kan kaybederek bizlerle büyüdü, bugün aslında en büyük korkulu rüyamız hali-ne geldi.

Her ne kadar yaşamlarımız devam ediyor, ta-dında ve seyrinde giden bir yaşam, algısı ekseri-yetinden ödün vermiyormuş  gibi görünse te maalesef, maneviyat dünyamızın güvenli liman-larından uzaklaştığımız için, yaşadığımız hayat ve yaşam serüveni, varlık ve hayati yaşamları-mızı  da tehtit etmektedir.

Huzurun olmadığı, güvenin kalmadığı,umut ve bir beklenti, arzu ve arayışların tükendiği, bir dünya ve ülkede daha büyük bir musibet olabi-lir mi? Evet değerli okuyucularımız, bugünkü zaman diliminde, musibet arttı, işsizlik arttı, yoksulluk arttı, ama en önemlisi insanlık mane-viyat erezyonuna uğrağı için, herşeyini kaybetti.

Saygı ve sevgilerimle