Ülkücüler ”ASENA” larını bağrına bastı

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, destek turlarına Denizli’den başladı. Bahçeli’ye seslenen Akşener, “Bizler koltuk değil ayakkabı eskiteceğiz” dedi…
MHP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı­’na aday ol­du­ğu­nu açık­la­yan İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı ve Mec­lis es­ki Baş­kan­ve­ki­li Me­ral Ak­şe­ner, yollara düştü. Ak­şe­ner, dün ilk ola­rak Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­ın Di­nar İl­çe­si­’ni zi­ya­ret et­ti.

Su­çı­kan Park Te­sis­le­ri­’n­de Di­nar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Acar ve çok sa­yı­da par­ti­li ta­ra­fın­dan coşkuyla kar­şı­la­nan Ak­şe­ner, par­ti teş­ki­lat­la­rı­nın ka­pa­tıl­ma­sın­dan kongre çağ­rı­la­rı­na ka­dar bir çok ko­nu­da önem­li açık­la­ma­da bu­lun­du. Ak­şe­ner, şun­la­rı söy­le­di:

Denizli’de “Baş­ba­kan Me­ra­l” slo­gan­la­rı eş­li­ğin­de partililere seslenen Me­ral Ak­şe­ner, “Tür­ki­ye sa­va­şın eşi­ği­ne gel­miş­ken MHP’­li yö­ne­ti­ci­le­rin bul­du­ğu ça­re teş­ki­lat ka­pat­ma­k” de­di.

“KOL­TUK DE­ĞİL AYAK­KA­BI ES­Kİ­TE­CE­Ğİ­Z”

“A­yıp­tır gü­nah­tır ül­kü­cü ha­re­ke­ti mah­ke­me ka­pı­sı­na dü­şür­mek. Mec­bur bı­ra­kıl­dık. Şim­di so­ru­yo­rum; se­ni se­çen­den ni­ye kor­ku­yor­sun kar­de­şim? Siz­le­ri se­çe­ne ni­ye say­gı duy­mu­yor­su­nuz? Ka­pı­ya zin­cir vu­ra­bi­lir­si­niz, bi­ri­le­ri­ne gü­ven­di­ği­ni­zi ifa­de ede­bi­lir­si­niz, ne ya­par­sa­nız ya­pın ku­rul­ta­ya en­gel ola­ma­ya­cak­sı­nız. Ha­pis­ha­ne­ler­de iş­ken­ce gör­dü­ğü hal­de dev­le­ti şi­ka­yet et­me­miş, ül­ke­si­ni muh­bir­lik­le baş­ka ül­ke­le­re şi­ka­yet et­me­miş bu ha­re­ke­tin siz de­ğer­li men­sup­la­rı bir ka­rar ver­di­niz. De­di­niz ki ku­rul­tay ola­cak, bu ira­de­nin önün­de de hiç kim­se du­ra­ma­ya­cak, sa­ray da du­ra­ma­ya­cak Bağ­dat da du­ra­ma­ya­cak. Si­ze Ak­şe­ner sö­zü ve­ri­yo­rum, biz kol­tuk es­kit­me­ye­ce­ğiz, biz ayak­ka­bı es­ki­te­ce­ğiz.”
Ak­şe­ner da­ha son­ra De­niz­li­’ye geç­ti. Ge­nel Mer­kez ta­ra­fın­dan gö­rev­den alı­nan De­niz­li İl Teş­ki­la­tı Baş­ka­nı Ya­sin Öz­türk ve par­ti­li­ler­le bu­luş­tu. İki bin ki­şi­lik bir ka­la­ba­lık ta­ra­fın­dan coş­kuy­la kar­şı­la­nan Ak­şe­ner, bu­ra­da da yö­ne­ti­me eleş­ti­ri­le­ri­ni sür­dür­dü.