13.500.000 Emekliye Sendika Yolu açıldı

13.500.000 Emekliye Sendika Yolu

Bugün itibari ile Türkiye’de sendikal hareket yepyeni bir ivme kazandı. 1995 yılında Türkiye’deki emeklilerin sendikalaşma mücadelesi başladığında hukuki tanımından yoksun iken emekli hareketi bugün itibari ile yasal ve meşru hale gelmiştir.

2017 yılı başlarında kurulan Tüm Emekliler Sendikası geçmişten gelen bilgi, birikim, mücadele ve deneyimlerini harmanlayarak başlattıkları sendikal mücadelede tüm hukuki ve fiili engelleri aşarak başarıya ulaşmıştır. Sendika olma yoluna çıktığında Ankara Valiliği tarafından izne tabi oldukları iddiasıyla kurulmalarına izin verilmemiştir. Ancak yılmayan Sendika Ankara İdare Mahkemesinde dava açmış ve yargılama sonucunda İdare Mahkemesi “Herkes izin almaksızın bildirim yapmak suretiyle sendika kurabilir” gerekçesi ile Ankara Valiliği’nin izin arama gerekçesini ortadan kaldırmıştır.

Ankara Valiliği bunun üzerine sendikaya hangi işkolunda faaliyet gösterdiğini bildirmesi, iş koluna ilişkin bilgi ve belgeleri isteyen bir yazıyla sendikadan bilgi talebinde bulunmuştur. Sendika ise kendilerinin bir çalışan iş kolu olmayıp iş kolundaki faaliyetleri tamamlandığı için yeni bir sosyal ve hukuki statüye geçtiklerini bunun da emeklilik olduğunu bildiren bir yazıyla cevap vermiştir.

Ankara Valiliği tarafından Ankara 34. İş Mahkemesinde açılan davada Tüm Emekliler Sendikasında örgütlü emeklilerin herhangi işkoluna dahil olmamaları sebebiyle kapatılmasını talep etmiştir. Yapılan ilk duruşmada mahkeme “emeklilerin örğütlenebileceği, en doğru örgütlenme biçiminin sendika olduğunu ancak yasal mevzuatın buna izin vermediğini” kabul ederek sendikanın kapatılmasına karar vermiştir. Karar Tüm Emekliler Sendikası Hukuk Bürosu Avukatı Cemalettin GÜRLER tarafından istinaf kanun yoluna başvuru yapılmıştır. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi verdiği kararda; Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı gibi Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeleri esas alarak Anayasa’nın 17. maddesindeki “herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” ilkelere dayanarak tüm emeklilerin sendikalı olabileceğini kabul etmiş ve sendikanın hukuki ve meşru olduğunu karar altına almıştır.

İstinaf Mahkemesi kararında Tüm Emekliler Sendikası Hukuk Bürosu’nun bütün yargılama boyunca ileri sürdüğü “çalışan kavramının ise sadece aktif çalışanlar değil aynı zamanda çalışmaya dayalı hakları kullanan kişileri de kapsadığını ve emeklilerin sendikal örgütlenmeye gidememesinin hukuka aykırı olduğunu kabul etmiştir. Mahkemenin kabulü ile bugün itibarıyla 13.500.000 emekli sendikalı olabilir, sendikal faaliyette bulunabilir ve sendikalı olmanın getirdiği her türlü hak ve olanaktan yararlanabilir.

Gerek Tüm Emekliler Sendikasının başarısı, gerekse Sayın Mahkemenin verdiği karar ile sadece ulusal değil uluslararası anlamda da sendikal harekete yeni bir bakış ve büyüme kazandırılmıştır. 25.12.2020
Saygılarımla.
Avukat Cemalettin GÜRLER
Tüm Emekliler Sendikası