Sorunlar çok büyük

SORUN VE SIKINTILARIMIZ, İLERLEYEN
TÜRKİYEMİZİ SOLLADI-
Nevzat AKSOY
     Değerli okuyucularımız.
Daha ne zamana kadar gözlerimizin şahit ol-
duğu, ve yaşamlarımızda hak etmediğimiz, fa-
kat bize reva görülen, kaldıramayacağımız bir
yükün hayatlarımıza, ve umutlarımıza engel
teşkil eden sorun ve sıkıntılarımızı masaya ya-
tırıp, hayali ve sözde sıçrama ve ilerleme ma-
sallarından sıyrılıp, gerçek sancılarımıza fiili,
ve somut adımlarla yaklaşabilme rayına gire-
ceğiz.?
      Değerli okuyucularımız bir gerçeğimiz var
ki, tarafsız ve vicdani bir pencereden baktığı-
mız zaman, sorun ve sıkıntılarımız ülkenin iler-
leme ve genişleme süreç hızını geçerek,ulus-
lar arası arenada,  ve ülkemizde işsizliğin, yük-
sek enflasyonun, eğitimin, iç ve dış ticaret a-
çıklarının, hukuk ve adalette güven bunalımının,
hergün biraz daha irtifa kaybettiğimiz gerçeği-
ni,  her ne kadar da güçlü bir ülke konumunda
olduğumuz, süsünü versekte, gerçekler, şişi-
rilmiş ve sadece ağızlarda balon edilmiş sunni
yükselme ve ilerleme  masallarını, çürütmekte-
dir.
     Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anla-
şılır misali, insanları dinledikçe, sorun ve sıkın-
tılara şahit oldukça ne kadar büyük sorunlarla,
karşı karşıya, kaldığımızı görmekteyiz.Diplo-
malı yığılan  işsiz üniversite gençlerimizden tu-
tun, normal iş, aş bulamayan vatandaşlarımıza,
vergi, kira,ve haksız rekabet mağaza zincirleri-
istilasından, gözünü açamayan dar gelirli es-
naflarımıza  kadar, evlilik çağına gelmiş genç-
lerimizin, işsizlik ve maddi olanaksızlıklardan
dolayı evlenememelerine kadar, en önemlisi
yarınlardan umutsuz bir gençlikle karşı karşıya
kalmaktayız.Günümüzün vebası olan kovid-19
virüsü bile, bugün yaşadığımız iş, aş ve ekmek
kavgası mücadelesinde geride kaldığını söyle-
yebiliriz.Ebu Zer  el Gıffari’nin değişiyle
Ne zaman yoksulluk bir kapıdan girerse, din
başka bir kapıdan çıkıp gider, sözü bizlere işin
vehametini arz etmektedir.
     Şimdi soruyorum? Doğru ve yaşanan ger-
çeklerin dile getirilip, ve sorun ve sıkıntıların
çözümü noktasında ortak bir mücadele verilip,
asgari seviyelere indirgemek çok mu zor?Ama
ne garipdir ki bizde sadece söz verilip, fakat
uygulama ve faaliyetler, rafa kaldırılıp, sade
lafla kalması, geleneğini adet edinerek, sözde
bir göz boyama modunda olduğumuzu unut-
mayalım.Yıllarca sadece ağızlarda  dillendirilen
gerçek yaşamlarımızda üstü örtülen, ve başka
bir değişle halı altına süpürülen sorun ve ger-
çeklerimiz, bugün büyük bir birikim ve enkazla
karşımıza çıkmaktadır.
      Her ne kadar ilerliyor, ve yükselişe geçiyor
masalına kendimizi inandırmaya kalksakta, za-
manında atılmayan önlem ve adımlar için, şim-
di yüz adım atmak zorunda kalıyoruz.İlerleme-
miz, ve ivme kazanmamız, biriken sorun ve sı-
kıntıların hızına yetişemediği için, geride kalıp,
sadece sözle şişirilmiş bir ülke konumuna gel-
mekteyiz.
Saygı ve sevgilerimle