Madem ki güçlü bir devletiz…..

MİLLET İRADESİNİN ONAYI ALINMADAN DIŞ
ÜLKERE YAPILAN YARDIMLAR ANASAYA AY-
KIRI DEĞİL MİDİR?-
       Değerli okuyucularımız,
Değeri insanlar, Türkiye cumhuriyeti devleti
temsili bir yönetimle yönetilmekte olup, laik,
demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.Türkiye
cumhuriyetine mensup her bir  bireyde  Türki-
ye  cumhuriyetinin idare edilmesinde vekalet
vermiş, millet egemenliğine dayanan bir devle-
tin söz  sahibi yegane bireyleridir.Yani millet e-
gemenliğine dayanan bir devlette, üstünde hiç
bir güç yoktur.
         Peki biz millet olarak anayasal hakların
bizlere vermiş olduğu haklardan ne kadar ha-
berdarız, bu haklar lehimize ya da aleyhimize ne
kadar doğru olarak yerine getiriliyor?Malumu-
nuz dünya küresel bir pandeminin işgali altına
girdi.Her ülke bu salgının bıraktığı tahribattan
nasibini aldığı gibi, Türkiye de bu felaketten
nasibini aldı.Dış siyasette güçlü olmanın koşu-
lu, iç siyasette güçlü olmaktan geçer.İktidar salgından öncede milletinin birikmiş
sorunlarına cevap veremediği gibi, salgınla be-
raber artan milletin  acil sorunlarına da yeteri
düzeyde cevap verememiş, sadece yüzeysel
bir tespitte bulunup, derinlemesine bir ope-
rasyon kararlılığından uzak kalmıştır.
        Salgınla beraber ülkemizde kapanan iş-
yerleri ve işsiz kalan vatandaşlarımızın yaraları
daha sarılmadan sırf kişisel bir itibar için 87 ül-
keye yardım edilmesi acaba ne kadar doğru bir
karar olduğunu siz değerli milletimizin taktirle-
rine bırakıyorum.Halkımızın yüzde sekseni, aç-
lık sınırı altında yaşamlarını zor şartlar altında
idame ettirme savaşı verirken, itibarı milletine
tercih eden bir anlayıştan acaba ne beklenebi-
lir? Şimdiye kadar Suriyeli vatandaşlar için 40
milyar dolar harcayan, 87 ülkeye sağlık yardımı
yapmada bir sınır ve üşenme endişesi taşıma-
yan iktidar, ve en son olarak Somali’ye 30 mil-
yon dolar yardım yapan bir zihniyet neden
kendi öz ve öz milletinin çektiği sefalet ve sı-
kıntıları görmüyor? Yardımda sığ kalıyor.
     Madem ki biz güçlü bir devletiz neden mil-
letine vermesi gerekirken, milletinden yardım
talebinde bulunuyor? Bu iktidar milletine vermesi
gerekirken, maalesef milletinden alıyor.Suriye-
lilere banka kartı verirken, kendi öz milletinin fakirlerinin de
askıda ekmeye muhtaç olduklarını görmüyor mu ? Ama acı bir gerçekte aldığı yardımları  çare
bekleyenlerden ziyade itibar için dış
ülkelere ve yazlık ve kışlık saraylara heba edi-
yor.
       Bizler ülkemizin ve vatanımızın birer sev-
dalısıyız.Doğruluk ve adalet bizim şiarımız, çı-
kar ve menfaatten uzak kalmak, insanlık göre-
vimizdir. Değerli insanlar: milletini, devletini,
bayrağını çıkarsız seven, vatanının ve milletinin
geleceği için doğruları dile getiren gerçek va-
tanseverlerdir.Vatan ve milletine çıkar ve men-
faate bağlı olanlar ise ülkenin yarınlarına adeta
döşenmiş birer bir mayındır.
     Türkiye cumhuriyetin değerli bireyleri:Türki-
ye Cumhuriyeti devleti anayasal bir hukuk
devletidir.Adalette sapma olduğu zaman terazi
yerine gelmez.
     İşte ülke yönetimine talip olma andını içen
yönetim, milletten aldığı emaneti, hakkıyla yerine
getiriyor mu? diyor,Allah Türk milletinin yar ve
Yardımcısı olsun dileklerinde bulunarak, saygı
ve sevgilerimizi sunuyoruz.