İnsan olmak

—İNSAN OLMAK,ADAM OLMAK DIŞ TAN
KAZANILMAZ İÇTEN KAZANILIR—
Nevzat AKSOY
        Değerli okuyucularımız,
Başkalarının gözünde, sözünde, veya davra-
nışlarında değil; içimizde hisettiğimiz  doğal
duygu ve davranışların açığa çıkardığı pahalı
bir mülktür insanlık.
       Peki insanlık vasfını taşıyan insanoğlu aca-
ba ne kadar bu hazinenin hayatına kattığı de-
ğer ve anlamın bilincinde? Acaba insanlık giy-
diği kıyafetle, bindiği arabasıyla, makamıyla,
mevkisiyle, birlikte olmayı tercih ettiği karşı
cinsin özellikleriyle, koluna taktığı pahalı saa-
tiyle veya insanların onun için sarf ettiği hay-
ranlık ve taktir dolu sözlerle mi insan olmayı
çabalıyor?
      Ama insan olmayı içinde hissedemeyip dı-
şarıda aradığı için de hiçbir şekilde bunu ger-
çek manada başaramıyor.Sahte bir tablo çiz-
mek insanlığı bizden uzaklaştırır.Ama gerçek
insan olmak demek bunu içimizde hissetmekle
olur.
“Altın çamurun içinde de değerlidir. kuyumcu
vitrininde “
Gerçekten insan olmayı içimizde hissetmek
budur.Bu nedenle insan olmayı başkalarının
gözünde, sözünde ve davranışlarında değil, i-
çimizde hissetmemiz gerekir.
          İşte bunu yapabilenler sağlıklı özseverler
ve insanlık vasfını taşıyan bireylerdi.Bunları
hissedemeyip dışarıdan başkalarından arayan-
lar ise, özseverlik dediğimiz yapı hastalıklı öz-
severlik pençesinde kıvranıp dururlar.Hiçbir
zaman mutlu olamıyorlar.İç çatışma yaşıyorlar
ve insan olmadıklarını hissettirecek, herhangi
bir eleştiri, davranış ve olay karşısında da bü-
yük bir çökkünlük yaşıyorlar.Ve bu gibi insanlar
öfkeyle tepki veriyorlar.
     Bu durum  toplumun ruh sağlığını, huzuru-
nu, ve ilişkilerimizi tehtid ediyor.Sağlıklı bir ile-
tişim kurmamızı engellerken, sahte ve yapma-
cık bir toplum yaratıyor.Kişinin kendini olduğu
gibi değil, başkalarının istediği şekilde davran-
masıda sunni bir ilişkiler yumağı meydana ge-
tirir.Günümüzde nice adamlık ve insanlık şem-
siyesi altında bu vasıfları taşıyor imajını verdi-
ni sananlar, gösterişin, makamın, para ve şöh-
retin tesiriyle insanlığın ve adamlığın vasfını
satın alacağını düşünen zavallı güruh insanlar-
dır.
      İnsan olmak, adam olmak parayla, pulla
değil, karakter ve davranışları dünya  malının
hazineleri satın alamayacak bir zenginliktir.
Unutmayalım ki hepimiz insanız fakat; insan
olabilme yolunda amatör birer adaylarız.
Sevgi ve saygılarımla