İTİBAR

-İTİBAR DEĞERLER ÜZERİNE İNŞA EDİLİR.-
      Nevzat AKSOY
 Değerli okuyucularımız,
İtibar dendiğinde  ne anlıyoruz? İtibarı nasıl
çerçevelemek gerekir diye, düşündüğümüzde
itibar kavramının son yıllarda çok öne çıkan
bir konu olmasına rağmen, yeni bir kavram ol-
madığını kabul etmek gerekir.
        İtibar insanoğlunun toplum halinde  yaşa-
maya, birbiriyle ilişki kurmaya, iş yapmaya
başladığı bir an ortaya çıkmış bir kavramdır.E-
ğer bir şekilde ilişki kurduğunuz kişiye güven-
mez, dediklerine inanmaz, o kişiyi beğenmez,
sevmez yada taktir etmeseniz o kişi ile yola
çıkmanız, onu dinlemezsiniz.Peki herkes her-
kesi beğenmeli mi yada sevmeli mi? Elbet
mecbur değiliz.Ancak çok geniş kitleleri ilgi-
lendiren, etkileyen bir iş yapılıyorsa, kurumun
hitap ettiği kesimler tarafından beğenilmesi,
sevilmesi, kabul edilmesi, ve benimsenmesi
gerekir.Yani güvenilmesi gerekir.
        Değerli insanlar itibar önemli bir konudur.
Kolay kolay, kazanılmıyor.İtibar kaybedildiği
zaman geriye hiçbir şey kalmaz.İtibarı hem bi-
rey, hem kurum, hem de marka olarak hangi
temeller üzerine inşa etmemiz gerektiği nok-
tasında, karşımıza değer kavramı çıkmaktadır.
İşte  hayatta bize yol gösterecek, kılavuz nite-
liğinde olan kavram değerdir.Bir hayatı çok
farklı şekillerde yaşayabileceğimiz gibi; bir işi
de çok farklı yöntemlerle yapabiliriz.Bizim ya-
şam seçimimiz, ya da iş yapış tarzımızın hangi
değerler doğrultusunda belirleneceği sorusu
gündeme geldiğinde, çok önemli kararların
verilmesi gerekir.Bu nedenle kurumsal değer-
lerin belirlenmesinden önce, kişi kendi değer-
leri ile ilgili bir sorgulama sürecinden geçilme-
lidir.
     Neler yaptığını, kendisi için doğru ve yanlış
ne olduğunu bilmelidir.Değerli okuyucularımız,
geçmişte insanlar birbirine doğal ve hakedilen
itibar ve değeri, saf ve karşılık beklemeden
güdülen anlayış, maalesef günümüzde yerini
maddiyat güç, makam ve mevkilerin tesirine
girip, toplumsal yaşamda insanların objektif
bakış anlayışını haktan uzaklaştırmıştır.Kısaca-
sı toplumsal işleyişler, itibar, ve değerler,kişilik
hakedilen kişiye ve nesneye değilde, çıkar
beklediği anlayışa kurban edilmiştir.
     İnsanlar parasız  ve pulsuz olabilir.Kendi
duruşunu ve karakterini, objektif anlayışından
ödün vermeyen insanlar, toplamların gerçek i-
tibar ve kişiliklere sahip insanlardır.Para, pul,
makam ve mevkinin, koruyucu zırhına saklan-
mış bazı insanlar ise, adeta sanal dünyada ya-
şayan güruh insanlardır.Yerinde ve adalette
kullanılmayan para, güç ve iktidar, belki bu
dünyada günah ve ayıpları örtmeye gücü yete-
bilir.Fakat unutulmamalıdır ki zafer öteki dün-
yada onurlu ve karakterli insanların olacaktır.
Sevgi ve saygılarımla..
      Nevzat  AKSOY