ARTVİN’DE HEKİMLER TTB’NE SAHİP ÇIKTI

ARTVİN’DE SONUNDA HEKİMLER TTB’NE SAHİP ÇIKTI
Artvin’de Hekimler İyi Hekimlik adı altında Artvin Devlet Hastanesi önünde Türk
Tabipler Birliğine karşı yapılan açıklamalara sert tepki gösterdiler.
Haber::Hayati Akbaş
ARTVİN- Artvin’de Hekimler İyi Hekimlik adı altında Artvin Devlet Hastanesi önünde
Türk Tabipler Birliğine karşı yapılan açıklamalara sert tepki gösterdiler.
Artvin Devlet Hastanesi önünde okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer
verildi.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlarına tarihsel
sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz!
Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz
ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her
gün 50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan COVID-19’dan hayatını kaybediyor.
COVID-19 Salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı
ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. COVID-19 salgın sürecinin
bugüne kadar ki yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
Ülkeyi yöneten yetkili kişi ve kurumlardan salgın tedbirleri, salgın bütçesi,
salgın koordinasyonu, salgın planlaması konusunda acil, kapsayıcı ve inandırıcı
program açıklamalarını bekliyoruz.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
Ülkenin en önemli ve gerçek gündeminin COVID-19 salgını olduğunun kabul
edilmesini ve ülkeyi yönetenler başta olmak üzere tüm kişi ve kurumların bu
gerçekliğe uygun tutum almasını istiyoruz.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
TBMM’ni açılmasını beklemeden bütün partilerin COVID-19 salgını konusunda
işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri için çağrı yapıyoruz. TTB
olarak uzmanlık dernekleri ile birlikte COVID izleme heyetimizin birikimini ve
önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin oluşmasını, ülkeyi yöneten hükümetin bu
konuda çağrıcı olmasını istiyoruz.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
Sağlık Bakanlığı’nı başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık
sendika ve dernekleri ile birlikte “COVID-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi”
oluşturmasını talep ediyoruz.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemez. Bireysel tedbirler
merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte uygulandığında
anlamlı olur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı il Hıfzıssıhha kurullarını işlevli kılmalı,
başta Belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere işçi-memur sendikaları, hemşeri –
köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve vakıflarına kadar bütün demokratik kitle
örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürece katmalıdır.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
Hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm – kalım savaşına dönüşen
COVID-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü

çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak destekleyecek,
hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın “meslek hastalığı” tanımını kabul edecek
Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
Yıllardır dillendirdiğimiz ve AKP hükümetlerinin “Sağlıkta Dönüşüm Programı”
ile cisimleşen; sağlıkta özelleştirme – performans sistemi ve kamu özel idaresi odaklı
milyarlık kiralara neden olan “şehir hastanelerinin COVID-19 salgını ile insanı değil
sermayeyi ve karı öncelediği görülmüş oldu. Sağlıkta dönüşüm programı yarattığı
tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmeli, salgın biliminin öngördüğü üzere kamusal bir
sağlık programı hayata geçirilmelidir. “Koruyucu hekimlik –sağlık” hizmetlerinin
öncelenmesi geçmişte kalmış bir nostalji değil, bugünün ve geleceğin sağlık
perspektifidir. İlk adım olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal bir
perspektifle yeniden düzenlenmesini, Aile Sağlığı Merkezleri’nin varlığı ve çalışanları
ile birlikte kamu sağlık merkezi olarak tanımlanmasını ve acil olarak tüm ASM
binalarının kamu eli ile temini ve onarımı ile ek sağlık personel ataması yapılmasını
istiyoruz.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
Salgının yaygınlaştığı ve uzun süreceğinin yadsınamaz hale geldiği bir
dönemde hekimler ve sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saate indirilmesini,
dinlenme yer ve zamanlarının pandemi göz önünde bulundurularak
yapılandırılmasını ve yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman sağlanmasını, bu
hususta hiçbir aksama yaşanmamasının sağlanmasını istiyoruz.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına
dair insan yaşamını önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan yasal ve idari
düzenlemelerin hak kaybı yaratmadan ve en dezavantajlı, yoksul kesimleri –
emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.
Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz
Bu adımları atmayanların, COVID-19 salgını ile mücadeleyi gerçekler
üzerinden, olağandışı durum tanımıyla ve bir seferberlik ruhuyla karşılamayanların;
suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel
sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatacağımızı buradan ilan ediyoruz. COVID-
19 salgını mücadelesinde başarı; akıl ve bilim esas alınarak, gerçekleri konuşarak,
filyasyon ve test süreçlerini çok iyi yöneterek, tedavi ortamını iyileştirip, sağlık
çalışanlarını motive ederek sağlanır. Salgının yaygınlaştığı, 8 günde 8 hekimin
hayatını kaybettiği, herkesin kendisi ve bütün yakınları için sürekli tedirgin olduğu bir
süreçte herhangi bir başarıdan söz edilemez”.